Podmínky používání

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO 27. července 2017

Pro přístup na tyto webové stránky musíte dosáhnout zákonného věku pro konzumaci alkoholických nápojů v zemi, ve které máte trvalé bydliště.  Pokud jste nedosáhli zákonného věku pro konzumaci alkoholických nápojů v zemi nebo oblasti, ve které máte trvalé bydliště, nebo pokud jste v zemi nebo oblasti, kde přístup k těmto webových stránkách není povolen, prosím, bezodkladně tyto webové stránky opusťte.

Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s Podmínkami používání (dále jen „Podmínky používání“), což vstupuje v platnost ihned při vaší první návštěvě webových stránek.  Před vstupem a užíváním webových stránek si, prosím, pečlivě pročtěte Podmínky používání. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte a neakceptujete je bez jakýchkoli omezení nebo výhrad, prosím, opusťte webové stránky.

1.Omezené použití

Webové stránky vlastní a provozuje společnost. Obsah webových stránek, jako např. jakékoli ochranné známky, loga, texty, obrázky, audio a video materiály, je duševním vlastnictvím společnosti nebo jejích poboček (dále jen „materiály ve vlastnictví společnosti“), jestliže není písemně stanoveno jinak. Materiály ve vlastnictví společnosti jsou chráněny zákony České republiky a dalšími národy na celém světě, a mezinárodními smlouvami – zejména autorským zákonem a zákonem na ochranu obchodní známky. Z materiálů ve vlastnictví společnosti není povoleno odstraňovat jakékoli odkazy na autorské nebo jiné vlastnické právo. Rovněž není povoleno zveřejňovat, distribuovat, rozesílat on-line či off-line nebo jinak používat materiály ve vlastnictví společnosti jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelem bez předchozího a výslovného písemného souhlasu společnosti.  Pokud souhlasíte s těmito Podmínkami používání a pokud vám společnost výslovně povolila přístup a používání webových stránek, můžete si stáhnout jednu (1) kopii jakéhokoli jednotlivého materiálu z webových stránek pro vaše osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že souhlasíte s ponecháním jakéhokoli odkazu na autorské právo nebo s dalšími omezeními, které obsahují tyto materiály nebo se na ně vztahují, včetně označení autora, odkazu na autorské právo či obchodní značku nebo omezení v jakémkoli materiálu, který si stáhnete.

2.Používání informací/materiálů

Můžete si vytisknout nebo nechat si vytisknout třetí stranou jakékoli informace nebo materiály, které lze stáhnout a které jsou nabízeny na těchto webových stránkách za předpokladu, že bude dodrženo všech šest následujících podmínek:

 • materiály nebo informace si vždy vyžádáte výhradně pro soukromé a nikoli pro přímé či nepřímé komerční účely;
 • vaše využití materiálů je pro zákonné účely;
 • z materiálů nebo informací nesmí být odstraněn žádný odkaz na autorské právo nebo jiné odkazy týkající se práv či vlastnictví třetích stran;
 • nebudete uplatňovat žádné nároky týkající se autorství nebo jiného duševního vlastnictví, vlastnická práva nebo jiné zájmy či práva ve vztahu k materiálům nebo informacím;
 • máte trvalé bydliště v zemi nebo v oblasti, kde je povolena konzumace alkoholických nápojů; a
 • jste zletilí pro účely konzumace alkoholických nápojů v souladu se zákony země nebo oblasti, ve které máte trvalé bydliště, anebo jste zletilí s právní způsobilostí uzavírat smlouvy v zemi, ve které máte trvalé bydliště.

3.Omezené oprávnění

Kromě omezeného oprávnění stahovat a tisknout určité materiály/informace z těchto webových stránek pouze pro nekomerční a soukromé účely nemáte žádné právo používat materiály ve vlastnictví společnosti. Veškerá práva vztahující se k materiálům ve vlastnictví společnosti zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti nebo jejích poboček.

4.Informace poskytované na webových stránkách

Vaše poskytnutí informací na webových stránkách je upraveno Zásadami ochrany osobních údajů a Prohlášením o bezpečnosti (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), umístěnými na http://www.jackdaniels.cz/ochrana-osobnich-udaju/, a tyto Podmínky používání zahrnují v referencích podmínky Zásad ochrany osobních údajů.  Potvrzujete a zaručujete, že veškeré informace, které poskytnete v souvislosti s vaším používáním webových stránek, jsou pravdivé, přesné a kompletní, a že takové informace budete podle potřeby uchovávat a aktualizovat tak, aby tyto informace zůstaly pravdivé, přesné a kompletní.

5.Registrace, uživatelská jména a hesla

Určité části těchto webových stránek mohou být pro registrované uživatele čas od času omezeny.  Tam, kde je nutný proces registrace, můžete být požádáni, abyste se zaregistrovali u společnosti tak, aby byl možný přístup do určitých oblastí webových stránek.  S ohledem na takovou registraci vám můžeme odmítnout poskytnout – a vy je nesmíte používat – uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, které patří nebo které již používá jiná osoba; které mohou být považovány za vydávání se za jinou osobu; které narušují duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli osoby; které jsou urážlivé; anebo které zamítneme z jakéhokoli důvodu na základě našeho vlastního uvážení.  Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti jakéhokoli hesla, které používáte pro přístup k webovým stránkám, a souhlasíte, že neposkytnete nebo nepropůjčíte vaše heslo nebo uživatelské jméno ani jiným způsobem nepřevedete vaše používání nebo přístup k webovým stránkám na jakoukoli třetí stranu.  Jste plně zodpovědní za veškeré transakce (včetně jakýchkoli informací poskytovaných v souvislosti s jakoukoli transakcí) a ostatní součinnost s webovými stránkami, které se vyskytnou v souvislosti s vaším uživatelským jménem. Souhlasíte, že budete bezodkladně informovat společnost o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla či uživatelského jména nebo o jakémkoli porušení bezpečnosti, které se vztahuje k vašemu účtu, vašemu uživatelskému jménu nebo webovým stránkám, a zajistíte, že se po ukončení každé práce na počítači odhlásíte a opustíte váš účet u webových stránek (je-li to nutné).  Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škody, které vznikly v důsledku vašeho nedodržení jakýchkoli výše uvedených závazků.

6.Pravidla chování

Očekáváme, že uživatelé webových stránek budou respektovat zákony, jakož i práva a důstojnost druhých.  Používáním webových stránek souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných zákonů, pravidel a předpisů.  Navíc je vaše používání webových stránek podmíněno vaším dodržováním pravidel chování, která jsou uvedena v tomto oddílu, a nedodržení těchto pravidel může vyústit ve zrušení vašeho přístupu k webovým stránkám v souladu s oddílem 15 (Různé), uvedeným níže.

Souhlasíte, že:

 • neuveřejníte, neposkytnete ani jinak nezpřístupníte prostřednictvím webových stránek nebo v jejich spojitosti:
  • žádné informace nebo materiály, které jsou, mohly by být, anebo jejich uveřejnění, poskytnutí nebo používání je nebo by mohlo být: (a) ohrožující, obtěžující, ponižující, nenávistné nebo zastrašující; (b) hanlivé nebo urážlivé; (c) podvodné nebo protiprávní; (d) obscénní, neslušné, pornografické nebo jinak nežádoucí; (e) chráněné autorským právem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím, právem publicity nebo jakýmkoli jiným vlastnickým právem; (f) zobrazující nebo podporující nezodpovědné pití; nebo (g) zobrazující nebo podporující činnosti, které jsou nevhodné během či po konzumaci alkoholických nápojů, jako je řízení motorového vozidla;
  • o žádné materiály, které by způsobily trestní nebo občanskoprávní odpovědnost; podněcující chování, které je podstatou trestného činu; anebo které podněcuje nebo poskytuje instruktážní informace o protiprávních činnostech nebo činnostech, jako je „hackerství“, „krekování“ nebo „phreaking“;
  • žádný vir, červa, trojského koně, velikonoční vajíčko, časovanou bombu, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program, který je škodlivý nebo invazivní nebo který může poškodit anebo je určen k poškození, hijacku, vyřazení, rušení nebo přerušení činnosti, popř. ke sledování použití jakéhokoli hardwaru, softwaru anebo zařízení;
  • žádné nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagační materiály, nevyžádané e-maily, „spamy“, „řetězové dopisy“, „schémata pyramid“, investiční příležitosti nebo jakoukoli jinou formu obtěžování, která není výslovně předem schválena ze strany společnosti;
  • žádné osobně identifikovatelné informace jiných osob, bez předchozího souhlasu této osoby;
  • žádné materiály, nesoukromé informace o společnosti bez řádného oprávnění, že to můžete učinit.
 • Nebudete používat webové stránky pro žádný podvodný nebo nezákonný účel.
 • Nebudete používat webové stránky k pomlouvání, zneužívání, obtěžování, stalkingu, zastrašování ani k jakémukoli jinému porušování zákonných práv ostatních, včetně omezování práv ostatních na soukromí nebo práv na propagaci, nebo k získávání či shromažďování informací o uživatelích webových stránek.
 • Nebudete se vydávat za žádnou osobu nebo subjekt, např. za jakéhokoli představitele společnosti; nepravdivě tvrdit nebo jinak nesprávně vykládat váš vztah s jakoukoli osobou nebo subjektem v souvislosti s webovými stránkami; ani se vyjadřovat nebo tvrdit, že podporujeme jakékoli tvrzení, které činíte.
 • Nebudete zasahovat do činnosti nebo narušovat činnost webových stránek nebo serverů či sítí, které činnost webových stránek umožňují; anebo porušovat jakékoli požadavky, postupy, politiku nebo předpisy takovýchto sítí.
 • Nebudete omezovat nebo bránit jakékoli jiné osobě v používání webových stránek (např. hackováním nebo vymazáním jakékoli části webových stránek).
 • Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti nebudete používat webové stránky k propagaci ani nabízet k prodeji nebo ke koupi jakékoli zboží nebo služby pro jakékoli komerční účely.
 • Nebudete množit, kopírovat, napodobovat, prodávat, znovu prodávat, propojovat nebo jinak zneužívat jakoukoli část webových stránek nebo přístup na ně pro jakékoli komerční účely.
 • Nebudete pozměňovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně dešifrovat, dekompilovat nebo rozkládat jakoukoli část webových stránek.
 • Nebudete odstraňovat z webových stránek nebo z materiálů, které z nich pocházejí, žádný odkaz na autorské právo, právo na ochranu značky nebo jiná vlastnická práva.
 • Nebudete konstruovat nebo zobrazovat jakoukoli část webových stránek.
 • Nebudete vytvářet databázi stažením a uložením obsahu webových stránek.
 • Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti nepoužijete žádnou aplikaci typu robot, spider, aplikaci vyhledávání webů/získávání dat nebo jiná manuální či automatická zařízení pro získávání, indexaci, „vyškrábnutí“, „dolování“ nebo jiný způsob shromažďování obsahu webových stránek a nebudete reprodukovat ani obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webových stránek.

Dále berete na vědomí a souhlasíte, že jste zodpovědní (a nikoli společnost) za zajištění a uchování veškerého telekomunikačního, širokopásmového a počítačového hardwaru, zařízení a služeb, které jsou potřeba pro přístup a používání webových stránek, a za úhradu veškerých poplatků, které se k tomu vztahují.

Pokud si je společnost vědoma jakýchkoli informací nebo materiálů umístěných, poskytnutých nebo jinak zpřístupněných přes webové stránky nebo v souvislosti s nimi, které mohou porušovat jakýkoli zákon, předpis nebo práva třetí osoby, jako jsou např. práva v rámci autorského zákona a zákaz urážky, pomluvy a zasahování do soukromí, anebo porušení těchto Podmínek používání, je oprávněna, ale není povinna, odstranit nebo znemožnit přístup k příslušným informacím nebo materiálům.

7.Fóra a návrhy

Společnost může prostřednictvím webových stránek nabízet funkce, které vám umožní zveřejnit informace, fotografie a ostatní materiály a obrázky (souhrnně označované jako „fóra“).  Na fóra se vztahují veškerá pravidla chování, uvedená výše v oddílu 6.  Dále nesmíte bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti používat fóra pro jakékoli komerční účely, včetně propagace nebo reklamy na jakékoli zboží, služby nebo příležitosti, a k vybízení jiných návštěvníků nebo uživatelů webových stránek k tomu, aby navštívili nebo se stali členy, předplatili si nebo se zaregistrovali k jakékoli komerční on-line službě anebo jiné organizaci.

V případě, že předkládáte nebo zpřístupňujte jakékoli informace, fotografie nebo jiné materiály a obrázky prostřednictvím fór anebo jinak prostřednictvím webových stránek (dále jen „návrhy“), berete na vědomí a souhlasíte, že tyto návrhy budou otevřené a neutajené, mohou být zpřístupněné široké veřejnosti, a mohou být bez omezení použité ze strany společnosti.  Společnosti poskytujete bez nároku na kompenzaci celosvětové, trvalé, bez licenčního poplatku, neodvolatelné, nevýlučné právo a licenci, licencované prostřednictvím hromadných rejstříků, používat, kopírovat, distribuovat (prostřednictvím hromadných rejstříků), přizpůsobovat (např. editovat, pozměňovat, překládat a přeformátovávat), vytvářet odvozená díla, předávat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, digitálně předvádět, prodávat, nabízet k prodeji a dodávat veškeré návrhy, v jakýchkoli médiích, která jsou nyní známa nebo budou následně vytvořena pro jakýkoli účel, ať již komerční nebo jiný.  Potvrzujete a zaručujete, že máte veškerá práva nutná pro to, abyste poskytli oprávnění uvedené v tomto oddílu s ohledem na každý návrh a že je vaše poskytnutí návrhů prostřednictvím fór nebo jiným způsobem prostřednictvím webových stránek v souladu s veškerými příslušnými zákony, pravidly a předpisy.  Dále se neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli „morálních práv“ a jiných práv s ohledem na přisuzování autorství nebo neporušenost (celistvost) materiálů týkajících se jakéhokoli návrhu, která můžete mít v souladu s příslušným zákonem nebo na základě jakékoli právní domněnky.  Tento oddíl platí i po ukončení těchto Podmínek používání z jakéhokoli důvodu.

Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení upravit jakýkoli návrh a rozhodnout, zda zahrnout takový návrh do fóra nebo jiným způsobem do webových stránek či nikoliv.  Fóra zahrnují názory, tvrzení a další obsah třetích stran.  Nejsme zodpovědní za kontrolu, monitoring ani ověřování tohoto obsahu, včetně jeho přesnosti, spolehlivosti a souladu s autorským nebo jinými zákony.  Veškeré názory, tvrzení a ostatní materiály, poskytnuté třetími stranami prostřednictvím fór nebo jiným způsobem prostřednictvím webových stránek, jsou těchto třetích stran a nikoliv společnosti, a společnost si žádný z těchto názorů, tvrzení a materiálů nepřivlastní. Nežádoucí tvrzení nebo jiný obsah webových stránek můžeme kdykoli odstranit, pokud budeme považovat takové odstranění za žádoucí.  Prosím, chápejte, že se odstranění nebo úprava jakéhokoli návrhu nebo jiných materiálů neobjeví ihned.

Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost nemá žádnou kontrolu nad jakoukoli škodou, která vznikne v důsledku používání (např. znovuuveřejnění) nebo zneužití informací, které byly dobrovolně uveřejněny prostřednictvím fór nebo jiné části webových stránek, třetí stranou, a nenese za ně žádnou odpovědnost.

8.Propagační akce

Veškeré loterie o ceny, soutěže nebo podobné propagační akce zprostředkované prostřednictvím těchto webových stránek se mohou řídit specifickými pravidly, která jsou oddělená od těchto Podmínek používání.  Účastí v jakékoli loterii o ceny, v soutěži nebo propagační akci souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito pravidly, která se mohou lišit od výše uvedených podmínek. Společnost vyžaduje, abyste si přečetli příslušná pravidla, jestli nějaká existují, která budou spojena s příslušnou činností, a přezkoumali Zásady ochrany osobních údajů a Prohlášení o bezpečnosti, které, kromě těchto Podmínek používání, upravují jakékoli informace, které v souvislosti s takovými činnostmi poskytnete. Pokud jsou podmínky takovýchto pravidel v rozporu s těmito Podmínkami používání, platit budou podmínky těchto pravidel.

9.Odkazy na jiné webové stránky nebo z jiných webových stránek

Pokud to společnost na webových stránkách výslovně nestanoví, není společnost napojena ani přidružena k operátorům webových stránek jakékoli třetí strany, které odkazují na webové stránky společnosti nebo jsou s nimi propojeny.  Společnost výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah a dostupnost informací nalezených na webových stránkách třetích stran, které poskytují odkaz na webové stránky společnosti nebo jsou s nimi propojeny. Nemůžeme zajistit vaši spokojenost s jakýmikoli výrobky nebo službami, které jsou dostupné prostřednictvím stránek jakékoli třetí strany, které poskytují odkaz na webové stránky společnosti nebo jsou s nimi propojeny, protože stránky těchto třetích stran vlastní a spravují nezávislé subjekty.  Nepodporujeme žádné výrobky nebo služby ani jsme nepodnikli žádné kroky k potvrzení přesnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací, poskytovaných prostřednictvím stránek jakékoli třetí strany.  Nepotvrzujeme ani nezajišťujeme bezpečnost jakýchkoli informací (např. informací týkajících se kreditní nebo jiné platební karty a dalších osobních informací), které poskytnete nebo můžete být požádáni poskytnout jakékoli třetí straně, ať již prostřednictvím stránek třetí strany nebo jiným způsobem.

SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A ZDROJŮ, JAKOŽ I JAKÝKOLI OBSAH, INFORMACE, ÚDAJE, REKLAMY, VÝROBKY, SLUŽBY NEBO JINÉ MATERIÁLY NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A ZDROJŮ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A PODLÉHÁ PODMÍNKÁM POUŽÍVÁNÍ PLATNÝM PRO TAKOVÉ STRÁNKY A ZDROJE.

Společnost má právo kdykoli a na základě svého vlastního uvážení zablokovat odkazy na webové stránky pomocí technologických nebo jiných prostředků, a to i bez předchozího upozornění.

10.Prohlášení

Přestože se společnost snaží zajistit, aby byly informace na webových stránkách správné, nezaručuje přesnost a kompletnost materiálů na webových stránkách. Společnost může kdykoli bez upozornění provádět změny materiálů na webových stránkách nebo na výrobcích a cenách popsaných v těchto materiálech. Materiály na webových stránkách mohou být zastaralé a společnost není povinna je aktualizovat. Společnost vám poskytuje webové stránky v maximálním rozsahu povoleném zákonem na základě toho, že vyřazuje veškeré protesty, záruky, podmínky a jiné termíny (např. podmínky stanované zákonem).

Pokud jste si vědomi jakékoli neoprávněné změny na webových stránkách provedené třetí stranou, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené v oddílu 16 (Kontakt) s popisem materiálu(ů), kterého (kterých) se to týká, a URL nebo umístění příslušných webových stránek, kde se tento materiál/tyto materiály nachází.

11.Omezení odpovědnosti

Podle oddílu 12 (Náhrada škody) nenese společnost, jakákoli další osoba (ať již zapojená do tvorby, výroby, udržování nebo dodání webových stránek či nikoli), jakékoli společnosti v rámci skupiny a jejich úředníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo jednatelé žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu, druh ztráty nebo škodu, která může vzniknout vám nebo třetí straně (např. jakákoli přímá, nepřímá, trestná nebo následná ztráta nebo škoda, jakákoli ztráta příjmu, zisků, dobré pověsti, údajů, smluv, použití peněz, ztráta nebo škoda vzniklá na základě provozní poruchy nebo v souvislosti s ní, a v případě deliktu např. nedbalost, smlouva apod.) ve spojení s webovými stránkami nebo v souvislosti s jejich používáním, neschopností používání nebo výsledky používání webových stránek, jakýchkoli webových stránek, které odkazují na webové stránky společnosti nebo materiály na těchto webových stránkách, např. za ztrátu nebo škodu v důsledku virů, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení, software, údaje nebo další majetek z důvodu vašeho přístupu na webové stránky společnosti, jejich používání, prohlížení nebo vaše stažení jakéhokoli materiálu z webových stránek obsahujících odkaz na webové stránky společnosti.  Nic v těchto Podmínkách používání nesmí omezit zodpovědnost společnosti za: (i) smrt nebo zranění osoby způsobené prokázanou nedbalostí společnosti, jejích ředitelů, úředníků nebo zástupců; (ii) podvod nebo úmyslné zkreslení údajů; (iii) jakoukoli jinou zodpovědnost, která nemůže být vyjmuta nebo omezena zákonem.

12.Odškodnění

Odškodníte společnost, budete ji bránit a krýt proti veškerým nárokům, žalobám, požadavkům, předmětům žaloby a jiným řízením vzniklým na základě nebo v souvislosti s následujícím (dále jen „nároky“): (a) vaše používání webových stránek, neschopnost je používat nebo činnost spojená s webovými stránkami; (b) jakékoli porušení těchto Podmínek používání nebo jakýchkoli jiných podmínek či postupů společnosti vámi nebo prostřednictvím účtu, který máte u webových stránek; (c) jakákoli transakce; (d) jakékoli neopodstatněné tvrzení, že jakýkoli návrh nebo jiné materiály, které poskytujete prostřednictvím webových stránek, porušují nebo jiným způsobem poškozují duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva jakékoli třetí strany; anebo (e) vaše porušení jakýchkoli práv jakéhokoli návštěvníka, uživatele nebo zákazníka webových stránek či jakékoli třetí strany; a souhlasíte, že v důsledku jakéhokoli nároku na požádání odškodníte společnost za jakékoli škody, ztráty, náklady, rozsudky, poplatky, pokuty a jiné výdaje, které se vyskytly (včetně poplatků za právního zástupce a soudních výloh).

13.Zrušení a vymáhání

Souhlasíte, že společnost může kdykoli a z jakéhokoli důvodu na základě svého vlastního uvážení zrušit váš přístup k webovým stránkám nebo jejich používání, např. pokud se společnost domnívá, že jste porušili tyto Podmínky používání nebo jednali v rozporu s jejich charakterem či duchem (např. vaše nedodržení pravidel chování, uvedených výše v oddílu 6 a 7 (Pravidla chování; Fóra a Návrhy)).  Po tomto zrušení vaše právo používat webové stránky bezodkladně zaniká.  Souhlasíte, že jakékoli zrušení vašeho přístupu k webovým stránkám nebo jejich používání může nabýt platnosti bez předchozího upozornění a že společnost může ihned deaktivovat nebo zrušit jakékoli uživatelské jméno a/nebo heslo vámi používané či vám poskytnuté, jakož i veškeré související informace a soubory s tím spojené a/nebo jakýkoli přístup k takovým informacím či souborům.  Souhlasíte, že se společnost nebude zodpovídat vám ani jakékoli třetí straně za jakékoli zrušení vašeho přístupu k webovým stránkám nebo za tyto informace či soubory a nebude nucena vám takové informace či soubory po zrušení poskytnout. Společnost si vyhrazuje právo učinit taková opatření, o kterých se domnívá, že jsou nutná nebo vhodná pro vynucení a/nebo ověření souladu s těmito Podmínkami používání (např. ve spojitosti s jakýmkoli soudním sporem souvisejícím s vaším používáním webových stránek a/nebo tvrzením třetí strany, že je vaše používání webových stránek nezákonné nebo porušuje práva této třetí strany).

14.Rozhodující právo

Tyto Podmínky používání se řídí zákony Anglie a Walesu, bez ohledu na jejich rozpor s právními principy.  Veškeré spory vznikající v rámci těchto Podmínek používání, v jejich souvislosti nebo na základě vašeho používání webových stránek (popř. neschopnosti je používat) budou řešeny arbitráží prováděnou podle Pravidel arbitráže Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více arbitry, jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly, ve znění podmínek této dohody.  V případě, že to arbitr považuje za rozumné, povede slyšení, bude-li potřeba, prostřednictvím telekonference nebo videokonference, spíše než osobním vystoupením. Jakékoli osobní vystoupení, vyžádané arbitrem, se musí konat v Londýně v Anglii.  Arbitrážní řízení musí být vedeno v anglickém jazyce a musí být vedeno způsobem, který zachovává diskrétnost. Rozhodnutí arbitra se musí řídit jasným výkladem příslušných dokumentů a musí být konečné a závazné.  Rozhodnutí vyjádřené arbitrem/arbitry může být potvrzeno a vynuceno u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí.  Výše uvedené nesmí bránit společnosti ve vyhledávání jakékoli žalobní prosby u soudu na ochranu práv k jejímu duševnímu vlastnictví (včetně práv jejích poskytovatelů licencí) a vy souhlasíte s výlučnou soudní pravomocí soudů nacházejících se v místě sídla společnosti a vzdáváte se jakýchkoli námitek vůči soudům z hlediska jurisdikce, příslušnosti nebo nevhodné veřejné diskuse.

15.Různé

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání považováno za nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu nevynutitelné, pak musí být toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nesmí ovlivnit platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení. Tyto Podmínky používání nejsou a nesmějí být sestaveny k vytvoření jakéhokoli partnerství, společného podnikání, vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel, agentura nebo udělovatel licence-uživatel licence mezi vámi a společností.  Bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést ani propůjčit jakékoli nebo veškerá vaše práva nebo závazky v rámci těchto Podmínek používání.  Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo opomenutí podle této dohody nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následujícího porušení nebo opomenutí.  Jakékoli záhlaví, kapitola nebo název oddílu zde obsažené smí být vkládáno pouze z hlediska jeho vhodnosti, a žádným způsobem nedefinuje ani neobjasňuje žádný oddíl nebo ustanovení.  Tyto Podmínky používání, spolu s veškerými dohodami a prohlášeními k nim se vztahujícími a do nich včleněnými, představují celou dohodu mezi vámi a společností v souvislosti s jejich obsahem a není-li zde stanoveno jinak, nahrazují určité nebo veškeré předchozí nebo současné písemné nebo ústní smlouvy nebo dohody mezi vámi a společností ve vztahu k danému předmětu.  Zprávy pro vás mohou být zobrazeny (nebo uveden odkaz na zprávu) na webových stránkách, zaslány e-mailem nebo poštou, podle uvážení společnosti.  Souhlasíte bez omezení, že tištěná verze těchto Podmínek používání a jakákoli zpráva předaná v elektronické formě musejí být přístupné při soudním nebo správním řízení na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami používání ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchované v tištěné formě.

16.Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy, které se týkají webových stránek nebo těchto Podmínek používání, prosím, kontaktujte nás na Jack_Daniels@lynchburg.jackdaniels.com, poštou na: Brown-Forman Czechia, s. r. o., Klimentská 46, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo telefonicky na +800-753-4567, určeno: Privacy Officer.  Prosím, vezměte na vědomí, že komunikace prostřednictvím e-mailu nemusí být nutně bezpečná; v souladu s tím byste neměli ve vaší e-mailové korespondenci s námi poskytovat informace o platbě kreditní nebo debetní kartou ani jiné citlivé informace.

Brown-Forman Czechia, s. r. o.
Registrovaná v České republice; registrační číslo 61459640
Sídlo: Klimentská 46, 110 00 Praha 1
© 2019 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Nahoru