Prohlášení

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO  27. července 2017Zásady ochrany osobních údajů a Prohlášení o bezpečnosti

Respektujeme soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše webové stránky. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Prohlášení o bezpečnosti (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) popisují naše postupy týkající se nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím těchto webových stránek.

Tím, že vstoupíte na tyto webové stránky, souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto webové stránky provozuje Brown-Forman Czechia, s. r. o. registrovaná v České republice (dále jen „společnost“), a jakékoliv osobní údaje získané prostřednictvím těchto webových stránek jsou řízeny společností, pobočkou společnosti Brown-Forman Corporation (dále jen „BFC“).  Společnost chce, abyste byli seznámeni s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Společnost může kdykoli provést revizi Zásad ochrany osobních údajů, ale musí přitom provést aktualizaci tohoto oznámení.  Datum poslední revize těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete zjistit pomocí odkazu „NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO“ na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů. Vaše pokračování v používání webových stránek bude považováno za souhlas s aktualizovanými nebo doplněnými Zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že se změnami nesouhlasíte, měli byste tyto webové stránky přestat používat.

S výjimkou toho, co je uvedeno v oddílu 3, jsou v případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Zásadami ochrany osobních údajů a specifickými ustanoveními, která jsou obsažena jinde na webových stránkách, směrodatné tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Osoby, které nedosáhly zákonného věku pro požívání alkoholických nápojů, nesmějí stránky používat.

BFC udržuje tyto webové stránky pro používání ze strany jednotlivců, kteří dosáhli zákonem stanoveného věku pro konzumaci alkoholických nápojů v souladu s příslušným zákonem. Pro přístup na tyto webové stránky nebo poskytování informací musíte dosáhnout zákonného věku pro požívání alkoholických nápojů v zemi, ve které máte trvalé bydliště, a musíte se nacházet v zemi nebo oblasti, která má přístup na tyto webové stránky povolen.  Nevyžadujeme ani vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob, které nedosáhly zákonného věku pro požívání alkoholických nápojů, a vědomě takovým osobám nenabízíme naše výrobky ani služby.

2.Jaký typ údajů společnost shromažďuje?

Při vstupu na webové stránky jste byli požádáni, abyste poskytli údaje o narození a případně o zemi stálého bydliště.  Tyto informace neuchováváme, ledaže nám je dobrovolně poskytnete tím, že se zaregistrujete na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím nějakého jiného potvrzujícího úkonu, přestože mohou být tyto informace umístěny do dočasného cookie (viz „Cookies“ níže v tomto oddílu 2). Abyste mohli procházet většinu oblastí webových stránek, nemusíte poskytovat žádné další osobní údaje.  Nicméně, abyste mohli využít zvláštních příležitostí poskytovaných prostřednictvím webových stránek (např. zaregistrovat se k odběru informací souvisejících s určitou značkou, losování cen a soutěží, nebo si vyžádat určité informace od společnosti), budeme požadovat, abyste poskytli určité osobní údaje, a můžeme vyžadovat určité další informace, které poskytnete dobrovolně.  Příklady takových údajů a informací jsou: jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a pokud se vás osobně týká: datum narození, pohlaví, informace týkající se domácnosti, stravovacích návyků, používání produktů a postoje a preference ohledně našich výrobků.  Můžeme shromažďovat osobní údaje tak, aby konečný produkt osobně neidentifikoval vás ani jakéhokoli jiného uživatele těchto webových stránek, např. použitím osobních údajů pro kalkulaci procenta našich uživatelů, kteří mají určité směrovací číslo.  Takové souhrnné informace nejsou považovány za osobní údaje pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů a protože vás tyto údaje osobně neidentifikují, můžeme tyto informace použít k jakémukoli účelu.

Při vaší návštěvě a působení na webových stránkách může společnost a třetí osoby, se kterými sjednala společnost poskytování služeb, shromažďovat údaje, např. vaši IP adresu, operační systém a typ prohlížeče nebo vaše všeobecné používání internetu. Žádná z těchto informací není však uložena ve vašem zvláštním spotřebitelském záznamu.  Shromažďujeme a uchováváme tyto informace pouze jako celek.  Takové informace jsou obecně shromažďovány z následujících zdrojů:

Log soubory serveru

Pro záznam aktivity webového serveru na našich webových včetně např. IP adresy (číslo, které automaticky přiřadí poskytovatel internetových služeb počítači, který používáte), času a data žádosti, požadované strany, agenta uživatele, odkazovaných a cookie hodnot odeslaných nebo přijatých, používáme rozšířené log soubory W3C*.  Log soubory serveru jsou shromažďovány a analyzovány tak, aby poskytovaly informace o činnosti uživatele jako celek a identifikovaly možné chyby nebo problémy s výkonností webových stránek.  Shromažďování IP adres je na internetu standardní proces a u mnoha webových stránek se provádí automaticky.

*W3C je mezinárodní asociace, která vyvíjí webové normy a směrnice.  Další informace jsou dostupné na www.w3c.org.

Proměnné hodnoty prostředí

My a naši poskytovatelé služeb můžeme rovněž shromažďovat určité proměnné hodnoty prostředí, jako: váš typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze OS, internetový prohlížeč a jeho verze.  Tyto proměnné shromažďuje většina prohlížečů a mohou být použity k optimalizaci vašich zkušeností s webovými stránkami.

Cookies

Přečtěte si prosím naše Zásady cookies

Pixel Tags

My a naši poskytovatelé služeb také můžeme v souvislosti s některými stránkami a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, mimo jiné, používat tzv. „pixel tags“, „web beacons“, „clear GIFs“ nebo podobné prostředky (souhrnně „Pixel Tags“) k sestavení souhrnných statistik o používání webových stránek a rychlosti reakcí.  Pixel Tag je elektronický obrázek, často o velikosti jednoho pixelu (1 x 1), který není běžně pro návštěvníky webových stránek viditelný a může souviset s Cookies na pevných discích návštěvníků.  V případě použití e-mailových zpráv ve formátu HTML mohou Pixel Tags odesílateli sdělit, zda a kdy byl e-mail otevřen.

3.Jak společnost používá a sdílí informace, které ode mně získala?

Osobní údaje bude používat a uchovávat společnost BFC, její pobočky http://www.brown-forman.com/10kfiling a jejich jednatelé nebo partneři, kteří poskytují společnosti služby.  Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje prodávat, vyměňovat ani jiným způsobem distribuovat třetím osobám (jiným, než které jsou uvedeny výše), kromě případů, u kterých to vyžaduje zákon a u kterých je tak stanoveno níže:

Splnění požadavků

Společnost může využít osobní údaje, které jí poskytnete, ke splnění požadavků, které předkládáte prostřednictvím webových stránek, včetně zasílání informací o určité značce, zpracování transakcí nebo reagování na vaše dotazy a žádosti.

Administrativní komunikace

Čas od času můžeme použít osobní údaje k tomu, abychom vám zaslali důležité informace o webových stránkách.  Protože tyto informace mohou být důležité pro vaše používání webových stránek, nemůžete se rozhodnout, že tyto informace nechcete dostávat.

Ostatní komunikace

Můžeme použít osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS, k propagaci, ke zvážení určitých vylepšení a zaslání informací o [Finlandia] produktech a službách.  Pokud si nepřejete dostávat další propagační materiály, můžete nám poslat e-mail (podrobnosti viz oddíl 9 níže).

E-maily přátelům

Vzhledem k tomu, že nabízíme funkci, která vám umožní posílat zprávy o obsahu webových stránek přátelům, můžete nám poskytnout e-mailovou adresu vašich přátel, abychom vám tak usnadnili odesílání zpráv vašim přátelům; vyhrazujeme si však právo odmítnout doručení zprávy z jakéhokoli důvodu, např. kvůli omezení této funkce ve vaší jurisdikci nebo v jurisdikci vašeho přítele.  Společnost si může ponechat e-mailovou adresu vašeho přítele, ale použije ji pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nebude vašemu příteli zasílat žádné další propagační zprávy, pokud se váš přítel u nás nezaregistruje (nebo se již nezaregistroval).  Prosím, vezměte na vědomí, že jakékoli osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s vaším požadavkem na zasílání zpráv vašim přátelům, mohou být vašim přátelům odhaleny.

Využitím naší funkce pošli-příteli potvrzujete, že všichni přátelé, u kterých uvedete, že mají dostávat zprávy, dosáhli zákonem stanoveného věku pro požívání alkoholických nápojů v zemi, ve které mají trvalé bydliště, a že souhlasí s tím, že budou dostávat e-maily z těchto webových stránek, o které jste požádali.

Propagační akce

Prostřednictvím webových stránek můžeme provozovat losování cen, soutěže a podobné propagační akce (souhrnně„propagační akce“).  V případě, že se zúčastníte anebo vyhrajete propagační akci, obvykle se vás ptáme na určité osobní údaje.  Údaje, které nám poskytnete, můžeme sdílet s jednotlivci nebo subjekty, kteří jsou do propagační akce zapojeni, popř. jak je specifikováno v pravidlech, která se vztahují k příslušné propagační akci.  Měli byste si pečlivě pročíst pravidla, jsou-li nějaká, týkající se každé propagační akce, které se účastníte prostřednictvím webových stránek, protože mohou obsahovat další důležité informace o využití nebo zveřejnění osobních údajů ze strany společnosti.  V rozsahu, v jakém jsou podmínky pravidel týkajících se zacházení s osobními údaji v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, platí podmínky těchto pravidel.

Interní obchodní a statistická analýza

Osobní údaje můžeme použít pro naše interní obchodní účely, jako je zajištění kvality, analýza dat, audity nebo cílené propagační akce.  Dále je můžeme použít pro zlepšení našich informací a pro podporu při poskytování cílených propagačních akcí našim zákazníkům.  Používáme osobní údaje k odhadu počtu našich zákazníků a způsobů využití, a také k rozpoznání toho, když se na naše webové stránky vracíte.

Přidružené subjekty

Pro splnění účelů, vymezených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet osobní údaje v potřebné míře se zaměstnanci našich přidružených subjektů v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku nebo s BFC v USA.  Protože BFC bere ochranu soukromí vážně, je certifikována na základě Safe Harbor (viz oddíl 1).

Poskytovatelé služeb

Můžeme sdílet osobní údaje s poskytovali služeb třetích osob, abychom jim umožnili poskytovat nám služby (dále jen „poskytovatelé služeb“).  Poskytovatelé služeb mohou zahrnovat specialisty pro zákaznickou podporu, poskytovatele web hostingu, správu zákaznických dat a uvádět společnosti, které něco vylepšují nebo splňují (např. společnosti, které vyplňují objednávky na zboží nebo koordinují poštovní zásilky), firmy, které analyzují data a poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům, které jsou nutné pro provádění funkcí, ovšem pouze pro tento účel.

Informace zveřejněné návštěvníky

Společnost může prostřednictvím webových stránek umožnit služby, jako jsou např. nástěnky, kde můžete uveřejnit informace, fotografie, obrázky a další materiály.  Prosím, vezměte na vědomí, že veškeré informace, fotografie, obrázky nebo materiály, které zveřejňujete prostřednictvím takových služeb nebo jinak na webových stránkách, se stávají veřejnými informacemi a mohou být dostupné návštěvníkům webových stránek po celém světě, jakož i široké veřejnosti.  Navíc, pokud se rozhodnete využít takové služby, vaše osobní údaje mohou vidět ostatní uživatelé.  Pokud se rozhodnete zveřejnit osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na webových stránkách, žádáme vás, abyste tak učinili rozvážně a opatrně. NEJSME ODPOVĚDNI ZA POUŽITÍ JAKÝCHKOLI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ DOBROVOLNĚ UVEŘEJNÍTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Postoupení

Vyhrazujeme si právo převádět jakékoli a veškeré informace, které shromáždíme od uživatelů webových stránek, na jinou společnost nebo subjekt v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podnikání, postoupení, převodu nebo jiného uspořádaní veškerých nebo jakékoli části podnikání společnosti, jejích aktiv a akcií (např. v souvislosti s jakýmkoli bankrotem nebo podobným postupem).

Vymáhání práva, nepředvídané události, soulad

Vyhrazujeme si právo poskytnout ostatním osobní údaje, abychom: (a) vyhověli soudnímu řízení; (b) reagovali na požadavky vlády nebo ostatních veřejných orgánů; (c) chránili práva, soukromí, bezpečnost a majetek společnosti, vás i ostatních; a (d) mohli usilovat o dostupné opravné prostředky, popř. omezit škody, které jsme mohli způsobit.

4.Webové stránky třetích osob

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran.  Tyto webové stránky, obsahující odkazy, nejsou pod kontrolou společnosti a nejsme odpovědni za postupy vztahující se k soukromí ani za obsah takových propojených webových stránek nebo jakéhokoli odkazu, který je zobrazen na jakýchkoli propojených webových stránkách.  Takové odkazy poskytujeme pouze pro vaše pohodlí, a zahrnutí odkazu na webové stránky nelze považovat za souhlas společnosti s propojenými webovými stránkami.  V případě, že prostřednictvím takových webových stránek třetí strany poskytnete jakékoli osobní údaje, objeví se vaše transakce na těchto stránkách (a nikoli na našich webových stránkách) a osobní údaje, které poskytnete, budou shromažďovány a kontrolovány podle zásad ochrany osobních údajů dané třetí strany.  Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami a postupy ochrany osobních údajů jakýchkoli třetích stran.

PROSÍM, VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NETÝKAJÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI INFORMAČNÍCH POSTUPŮ JAKÝCHKOLI TŘETÍCH STRAN.

5.Informace související se zaměstnáním

Pokud se rozhodnete zaslat nám váš životopis nebo se ucházet o pracovní místo v naší společnosti prostřednictvím těchto webových stránek, použijeme (a v případě potřeby postoupíme) vámi poskytnuté informace tak, abychom mohli vyhodnotit vaše zkušenosti související s možnými příležitostmi zaměstnání ve společnosti nebo v jejích přidružených společnostech po celém světě. Použijeme informace k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud jde o jakákoli pracovní místa, u kterých jsme přesvědčeni, že byste mohli mít zájem si podat přihlášku, nebo pokud jde o další příležitosti u společnosti nebo jejích poboček, které by vás, jak si myslíme, mohly zajímat.

6.Zabezpečení

Máme k dispozici bezpečnostní opatření a nástroje, jako brány firewall, které nám pomáhají chránit před ztrátou, zneužitím a zkreslením informací, které spravujeme.  Nelze bohužel zajistit, aby byl přenos dat prostřednictvím internetu nebo systém uchování dat stoprocentně bezpečný. Prosím, neposílejte nám citlivé osobní údaje e-mailem.

7.Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje o vás uchováváme po dobu nutnou pro splnění účelu stanoveného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud se nevyžaduje nebo není příslušným zákonem povolena delší doba uchování.

8.Vaše práva

Máte právo po nás požadovat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje k žádnému z výše uvedených účelů, včetně marketingu.  Toto právo můžete kdykoli uplatnit tím, že nás budete kontaktovat (viz podrobnosti v oddílu 9 níže).  Prosím, specifikujte prostředky komunikace, které nechcete, abychom používali.  V opačném případě nemusíte obdržet sdělení, která byste od nás jinak očekávali.

Zpracováváme a používáme vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem a v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, v platném znění a s ustanoveními dalších právních předpisů, které upravují ochranu osobních údajů.  Správcem osobních údajů bude Brown-Forman Czechia, s.r.o., Klimentská 46, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále označovaná také jako „správce“), zaregistrovaná u Úřadu na ochranu osobních údajů (dále označovaného také jako „ÚOOÚ“).

Takové údaje používáme pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, včetně výzkumu trhu, a pro marketingové účely, např. pro zasílání vybraných informací o našich produktech a činnostech, e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, pro nabízení produktů a služeb a zasílání obchodních sdělení elektronickou formou, v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.  Nejčastěji jsou vaše osobní údaje zpracovány na období, dokud nezrušíte váš souhlas se zpracováním.  V souladu s ustanoveními oddílu 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů můžete kdykoli obdržet informace o vašich osobních údajích, které jsme zaznamenali.  Můžete rovněž kdykoli požádat o zablokování, opravu, vymazání nebo doplnění vašich osobních údajů.  V souladu s ustanoveními oddílu 11 a 21 zákona na ochranu osobních údajů máte také další práva.

Rádi bychom vás informovali, že dozorčím orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je ÚOOÚ, se sídlem na adrese Plk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.  Pokud máte nějaké dotazy, které se týkají zpracování osobních údajů, prosím, kontaktujte správce nebo přímo Úřad na ochranu osobních údajů.

Poskytnutí vašich osobních údajů je absolutně dobrovolné.
Můžeme požadovat, abyste prokázali vaši totožnost a poskytli podrobnosti nutné pro identifikaci dat.

9.Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, které se týkají těchto Zásad ochrany osobních údajů, přejete si nás kontaktovat z důvodů uvedených v oddílu 8, nebo chcete zrušit zasílání propagačních materiálů, prosím, kontaktujte nás e-mailem na Jack_Daniels@lynchburg.jackdaniels.com, poštou na: Brown-Forman Czechia, s.r.o., Klimentská 46, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo telefonicky na +800-753-4567, k rukám osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů.  Prosím, vezměte na vědomí, že komunikace prostřednictvím e-mailu nemusí být nutně bezpečná; v souladu s tím byste neměli ve své e-mailové korespondenci s námi poskytovat informace týkající se platby kreditní nebo debetní kartou ani jiné citlivé informace.

© 2019 Brown-Forman Czechia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Nahoru